top of page
Kredyt we frankach

Umowy kredytowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego są nieuczciwe i niezgodne z obowiązującym prawem polskimi jak i europejskim. Zawierają w swej treści klauzule niedozwolone, czyli takie, które rażąco naruszają prawa i interesy kredytobiorców. Jedna z tych klauzul dotyczy właśnie franka szwajcarskiego. Jej nieuczciwość polega na tym, że banki udzielały kredytów w złotych polskich następnie, na podstawie klauzuli zamieniały kwotę kredytu wyrażoną w złotych polskich na fikcyjne franki szwajcarskie stosując własny kurs CHF/PLN oderwany wartości rynkowej określonej wg. NBP, zaniżając jego cenę tak, aby kredytobiorca otrzymał więcej iluzorycznych franków do spłaty.

 

Następnie w trakcie spłaty kredytu, przez cały okres kredytowania, bank dowolnie ustala kurs CHF zawyżając jego cenę. 

Podsumowując, banki pożyczały złotówki, natomiast żądają od kredytobiorców równowartości CHF po dowolnie ustalonym kursie, spłacane po kursach nadal dowolnie ustalanych przez banki.

Tak ustalony zapis w umowie jest nieuczciwy, niezgodny z prawem i może zostać wykreślony, a co za tym idzie możliwy jest spadek zadłużenia nawet o połowę.

Prowadzimy Kancelarię zajmująca się reprezentacją kredytobiorców, którzy zmagają się z kredytem frankowym. 

Mimo obiecanej pomocy, czy to w formie ustawy prezydenckiej, czy też poprzez podejmowanie działań rządowych kredytobiorcy są pozostawieni bez realnej pomocy, dopóki nie zdecydują się na indywidualne działanie przed sądem.

Dotychczas istniejące orzecznictwo sądów powszechnych potwierdza stosowanie klauzul abuzywnych, rażąco naruszających zasady współżycia społecznego i godzących w interesy konsumentów.

Sądy przyjmują koncepcję wyeliminowania niezgodnych postanowień umowy

Potwierdzeniem ukształtowanej linii orzeczniczej jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI ACa 1712/17 – wyrok z dnia 10.07.2019 r. – wyrok prawomocny. Sąd potwierdza, że klauzule waloryzacyjne stosowane przez bank Millenium są abuzywne i rażąco godzą w interesy konsumenta. Sąd Apelacyjny wskazuje, że po wykreśleniu nieważnych zapisów, nie można zastąpić ich innym warunkiem np. odnoszącym się do średniego kursu NBP. Skoro więc nie ma klauzuli indeksacyjnej określającej główne świadczenie to umowa jest nieważna, a kredytobiorcy mają do zwrotu tylko i wyłącznie to co pożyczyli. 

Jeśli także i Ty myślisz o rozwiązaniu problemu ze swoim kredytem we frankach zapoznaj się

z informacjami przedstawionymi poniżej, zapytaj naszych prawników o bezpłatną analizę.

Poniżej przedstawiamy procedurę jak przebiega bezpłatna analiza umowy kredytowej oraz jak przygotować się do złożenia pozwu

Umowy kredytowe sporządzone przez banki to dokumenty skomplikowane, wymagające skrupulatnej analizy, różniące się między sobą nawet w ramach tej samej instytucji finansowej. W związku
z powyższym nie ma możliwości udzielenia wyczerpującej porady prawnej przez telefon lub też na konsultacji w kancelarii bez wcześniejszej dokładnej analizy dokumentacji. W związku z powyższym pierwszym krokiem jaki należy zrobić to zgromadzić dokumentację.

Dokumenty niezbędne do wykonania bezpłatnej analizy umowy kredytu we frankach
  • umowa o kredyt hipoteczny

  • regulamin (Cześć Ogólna Umowy), zmiany regulaminu wysyłane przez bank

  • wszystkie aneksy do umowy ( np: odraczające spłaty, zmieniające walutę spłat, zwiększające kredyt

  • skany dokumentów prosimy przesłać na adres napisz@dlakredytobiorcychf.info

  • zestawienie dat płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty

  • zestawienie kwot pobranych przez bank – kwoty wyrażone w PLN aż do momentu podpisania aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu bezpośrednio we frankach – po podpsianiu aneksu może być wyrażone w CHF

  • informacja o wysokości transz kredytu oraz o dacie wyplaty każdej transzy (PLN)

  • Zaświadczenia tego typu wydawane są przez banki odpłatnie. Należy je uzyskać od banku samodzielnie oraz przesłać na adres napisz@dlakredytobiorcychf.info.

Prosimy nie dołączać własnych zapisów, obliczeń, wyciągów z banku oraz innych dokumentów nie wyróżnionych powyżej.

Jak wyglada bezpłatna analiza umowy kredytowej?

Analiza obejmuje indywidualną analizę dokumentów pod kątem określenia czy wstępują w nich postanowienia niedozwolone a także określenie jakiego typu roszczenia wobec banku możne wysunąć kredytobiorca. Po analizie umowy, kredytobiorca otrzymuje informacje, który kierunek postepowania jest dla niego najkorzystniejszy.

W ramach analizy pracownicy Kancelarii przygotują także jasną strategię działania. Następnie,

w przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sadowego zostaną dokładnie oszacowane koszty prowadzenia całej sprawy. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i oszacowanie kosztów prowadzenia sprawy jest możliwe dopiero po sporządzeniu analizy umowy kredytowej.

Pamiętaj, że jeśli od czasu zawarcia umowy kredytowej minie 10 lat następuje przedawnienie i tracisz część uprawnień!

Co można zyskać?

Umowa kredytu pozostanie w mocy, natomiast będzie traktowana jako zawarta wyłącznie w złotych
polskich. W związku z czym, w zależności od daty udzielenia kredytu zadłużenie i miesięczna rata spadnie o około 40-50 %, a frank zostanie wyeliminowany z umowy.

W przypadku żądania unieważnienia umowy, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu tylko

i wyłącznie kwoty pożyczonej, bez względu na oprocentowanie, marżę i inne dodatkowe opłaty określone przy zawarciu umowy, pomniejszone o wszystkie dotychczas dokonane spłaty rat, co w w niektórych przypadkach może oznaczać całkowitą spłat kredytu!

Napisz do nas! 

Poniżej znajduję się formularz, prosimy kontaktować się za jego pomocą lub za pomocą bezpośrednich wiadomości mailowych na adres napisz@dlakredytobiorcychf.info

UWAGA:

PROWADZENIE KAŻDEJ SPRAWY ROZPOCZYNAMY OD ANALIZY UMOWY KREDYTU –

Nie ma możliwości odstępstwa od wskazanej zasady. Koszty prowadzenia sporu wycenianie są indywidulanie po sporządzeniu analizy.

 

Kancelaria nie przyjmuje spraw będących w trakcie prowadzenia przez inne kancelarie, czy też biura pomocy prawnej.

Udało się! Wiadomość dotarła.

bottom of page