top of page

Kredyt frankowy w PKO - własny kąt

Tzw. "kredyty frankowe" zaciągane w Banku PKO to kredyty denominowane, tj. takie, w których kwota kredytu została określona w walucie obcej, lecz faktycznie były wypłacone i spłacane

w walucie polskiej. Z tego względu pojawiają się głosy, że ich walutowy charakter jest pozorny, a w istocie mają one charakter kredytu indeksowanego, ze wszystkimi konsekwencjami.

Biorąc na warsztat umowę kredytu w PKO "własny kąt", oraz stan faktyczny w większości badanych przez Kancelarie przypadków, zazwyczaj zgodnym zamiarem stron, przy zawieraniu umowy kredytu, była wypłata, a także spłata kredytu w walucie polskiej. Wynika to z faktu, że osoby biorące ten kredyt pokrywały zobowiązania wyrażone właśnie w walucie polskiej (zakup mieszkania, budowa domu).

Uwagi odnośnie umowy

Umowa kredytu jest umową nazwaną, określoną w art. 69 i następnych ustawy prawo bankowe.

Do essentialia negotii tego typu umowy zalicza się: określenie kwoty i waluty kredytu, określenie oprocentowania i zasad jego zmian, cel kredytu, wysokość prowizji.

Zobowiązaniem kredytodawcy jest pozostawienie kredytu do dyspozycji, zaś kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji.

Przy umowach z PKO "własny kąt" kredytobiorca oddaje inną kwotę kapitału w złotych niż ta, którą wykorzystał. Jedynie równowartość spłaty kapitału wyrażona w walucie obcej równa się równowartości wykorzystanego kredytu wyrażonej w walucie obcej.

Wahania kursów walutowych powodują, że jest praktycznie niemożliwe, aby kredytobiorca oddał

w złotych dokładnie kwotę wykorzystanego kredytu, lecz zawsze będzie to suma mniejsza lub większa. Cecha ta stanowi znaczące odejście od ustawowej konstrukcji kredytu (a także pożyczki), której elementem przedmiotowym jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej.

Fakt ten jest spowodowany włączeniem do typowej umowy kredytu klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje, że wysokość zobowiązania określonego w walucie polskiej jest modyfikowana innym miernikiem wartości.


Włączenie klauzuli waloryzacyjnej do typowej umowy kredytu wywołuje szereg prawnych komplikacji, polegających na przełamaniu zasady nominalizmu, zasady określoności świadczenia, obarczeniu kredytobiorcy nieograniczonym ryzykiem kursowym, a także możliwość naruszenia przepisów o odsetkach maksymalnych, a wreszcie rażącym naruszeniu interesów konsumenta przez narzucenie nieuczciwego postanowienia umownego.


Orzecznictwo

Zgodnie z orzecznictwem podstawowymi argumentami dla uznania nieważności umowy kredytu jest:

- brak określenia kwoty kredytu, gdyż kwota kredytu została opisana jako kwota CHF, która jednak zostanie wypłacona po przeliczeniu wg kursu banku, którego wysokość ani powiązanie

z kursem rynkowym nie została w żaden sposób określona;

- naruszenie zasady walutowości, gdyż dozwolony przepisami prawa dewizowego obrót dewizowy dotyczył wyłącznie sytuacji, w której dochodzi do faktycznego obrotu walutą, a w tej sytuacji nie miało to miejsca;

- sprzeczność z naturą stosunku umownego, to jest umowy kredytu, gdyż kredytobiorca jest narażony na nieograniczone ryzyko związane ze wzrostem wysokości miernika wartości, co narusza przepisy o obowiązku zwrotu kwoty otrzymanej oraz zasady współżycia społecznego.

W niektórych orzeczeniach Sądów zarysowuję się stanowisko, że podstawowe znaczenie dla ustalenia kwoty i waluty kredytu nie ma to, w jaki sposób określono je w umowie, lecz to jakie środki pieniężne i w jakiej walucie zostały udostępnione, wykorzystane i zwrócone(…).

W wypadku takim zarówno gdy wypłata kredytu nastąpiła w złotych polskich, kwota określona

w tej walucie została przekazana kredytobiorcom do wykorzystania, jak i spłata miała następować

w PLN. Frank szwajcarski w każdym z tych przypadków stanowił jedynie odnośnik do określenia ilości sum pieniężnych należnych od stron(…).

W takiej sytuacji zaś, uwzględniając umowne zasady wypłaty oraz spłat przez biorących kredyt jego rat – w przeliczeniu do franka szwajcarskiego – niewątpliwym było, że takie odniesienie do obcej waluty mogło stanowić wyłącznie rodzaj klauzuli waloryzacyjnej, a więc powołanie się na inny niż polski pieniądz miernik wartości (…).

Wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z dnia 2 grudnia 2016 r. III C 75/16


Podsumowanie:

Przyjmując, że kredyty zawarte z PKO BP "własny kąt" to w rzeczywistości kredyty indeksowane do waluty CHF, możliwe jest złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytu ze wszystkimi tego konsekwencjami.

#PKOwłasnykąt #własnykąt #kredytfrankowy #dlafrankowicza

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page