top of page

Podpisałem ANEKS do umowy kredytu frankowego – czy to wyklucza moje roszczenie względem banku?

Odpowiedź jest prosta - aneksowanie umowy i późniejsza spłata rat w walucie obcej

nie wyklucza odpowiedzialności banku za niedozwolone zapisy w umowie kredytowej.

Zagadnienie to związane z pojęciem spreadu walutowego czyli różnicy pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna waluty.

Przy umowach tzw. kredytu frankowego proceder ten wyglądał następująco: banki udzielały kredytu. Był to kredyt wypłacany w złotówkach, następnie w systemie księgowym banku przeliczany na franki (CHF). To była tzw. indeksacja, bądź waloryzacja. Banki przeliczały złotówki na franki po kursie kupna szwajcarskiej waluty. To jest tak jakby kredytobiorca sprzedawał im franki, stosując przy tym własny kurs bardzo niekorzystny dla klienta, zawyżając od razu wartość kredytu o 6-10%.

Następnie od tak zawyżanej wartości kredytu, bank wyliczał raty spłacane w złotówkach.

Bank znów przeliczał te złotówki na franki, jednak tym razem po kursie sprzedaży, w dodatku ustalanym znów samowolnie przez bank! Dzięki tak wyliczonym samowolnie ratom bank zarabiał na każdej z nich dodatkowe kilka procent.

Takie praktyki zostały uznane za niedozwolone, nielegalne i niewiążące klienta oraz wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Z uwagi na fakt, iż to działanie nie było zgodne z prawem zarówno polskim jak i unijnym Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w 2011 r. tzw. ustawy antyspreadowej.

Jej głównym – i w zasadzie wyłącznym – celem było wyeliminowanie niedozwolonej

z punktu widzenia unormowań prawa wspólnotowego i krajowego praktyki banków, polegającej na wprowadzeniu do umów kredytowych klauzul abuzywnych, z którymi wiązała się możliwość zarabiania na tzw. spreadzie walutowym.

W uzasadnieniu projektu powyższej ustawy wskazano, m.in., że zmiana prawa miała za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której kredytobiorca już na etapie umowy kredytowej będzie odpowiednio poinformowany przez bank o kluczowych dla niego zasadach związanych ze spłatą kredytu, dzięki czemu banki będą konkurowały pomiędzy sobą wysokością tzw. spreadu.

Wskazuje to w sposób jednoznaczny na to, iż wprowadzone regulacje miały na celu doprowadzenia do sytuacji, w której będzie możliwe wyeliminowanie niewłaściwej praktyki banków polegającej na umieszczaniu w umowach zawieranych z konsumentami postanowień naruszających ich prawa,

a związanej z dowolnym określaniem kursu wymiany walut w tzw. kredytach denominowanych lub indeksowanych.


Wejście w życie ustawy antyspreadowej nie usuwa abuzywności klauzul waloryzacyjnych, Należy bowiem zauważyć, że ustawa antyspreadowa nie zmodyfikowała zasad ustalania kursów walut

w sposób obiektywny i niezależny od woli banku.


Ustawa dała natomiast prawo kredytobiorcy do zawarcia aneksu do umowy, który da możliwość spłaty kredytu w walucie waloryzacji. Uprawnienie to jest jednak dużo słabsze niż wyznaczanie wysokości kursu waloryzacji. Kredytobiorca chcący bowiem skorzystać z tego uprawnienia musi zaangażować się w szereg dodatkowych czynności polegających na szukaniu odpowiedniego miejsca sprzedaży waluty obcej, a następnie przekazaniu tej waluty obcej do banku, pomimo że celem umowy kredytowej było uzyskanie finansowania i zapewnienie spłat w walucie polskiej. Jest więc to rozwiązanie dużo bardziej kłopotliwe i kosztowne dla kredytobiorcy. Ponadto, nowelizacja nie rozwiązuje problemu kursu zastosowanego dla przeliczenia wypłaty kredytu, co rzutuje na wysokość wszystkich należnych rat kredytu, w tym również i tych należnych po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, oraz spłat kredytu dokonanych przed wejściem w życie powyższej ustawy.

W związku z powyższym, w ocenie kancelarii, podpisanie aneksu nie ma znaczenia dla roszczenia kredytobiorcy względem banku w związku z zawartymi w umowie kredytu klauzulami niedozwolonymi.

dor. praw. Piotr Smolka, adw. Łukasz Pyrk
Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page