top of page

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Tytułem zabezpieczenie roszczeń w związku z zawartą umową o kredyt walutowy, głownie CHF, ale też EUR, JPY i in. banki zastrzegały sobie zwrot poniesionych składek tytułem tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jednym z argumentów przeciwko klauzulom zastrzegającym od kredytobiorców składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest fakt, iż umowy ubezpieczenia zawierane są pomiędzy kredytodawcą a zakładem ubezpieczeń wyłącznie na korzyść banku, który jest jednocześnie (jako uposażony) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia.

 

Konsumenci, jako kredytobiorcy nie są zaś stroną ubezpieczenia, mimo że ponoszą jego koszty oraz dodatkowo ryzyko regresu na wypadek zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Ubezpieczone zostaje jedynie ryzyko banku niespłacenia przez kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielania kredytu a wymaganym przez bank w tej dacie wkładem własnym.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, mimo że jest finansowane przez kredytobiorcę, to jednak nie zapewnia mu żadnej ochrony ani korzyści. Korzysta na nim właściwie wyłącznie bank, który jest jednocześnie ubezpieczającym. Kredytobiorca nigdy nie otrzyma wypłaty środków z tego rodzaju polisy, lecz co gorsza w razie takiej wypłaty na rzecz banku ubezpieczyciel zwróci się z wezwaniem do zapłaty (zwrotu wypłaconego bankowi świadczenia) wprost do kredytobiorcy. 

 

Jest tak za sprawą art. 828 k.c., który przewiduje tzw. regres ubezpieczeniowy. W sensie ekonomicznym bank przerzuca koszty zmniejszenia ryzyka prowadzenia swej działalności na klienta, co stanowi o naruszeniu dobrych obyczajów i rażącym naruszeniu interesów kredytobiorcy. Jest to także wyraz nadużycia przez przedsiębiorcę jego przewagi kontraktowej, której efektem jest dysproporcja praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Żądanie od kredytobiorcy opłacenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia zasadne i uprawnione wydaje się jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca jest stroną umowy ubezpieczenia lub uposażonym z polisy.

legal-gavel-close-up.jpg

Nasza kancelaria podejmuje się również dochodzeniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w związku z UNWW.

Koszty prowadzenia sporu uzależnione są od wysokości pobranych świadczeń i są wyceniane indywidualnie. 

W celu dokonania wyceny konieczny jest skan umowy oraz informacja o pobranych środkach przez bank tytułem ubezpieczenia NWW.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia analizy
  • skan umowy kredytowej;

  • aneksy do umowy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu;

  • potwierdzenia zapłaty składek UNWW (można pobrać z systemu bankowości online albo uzyskać w placówce banku).

Poniżej znajduję się formularz, prosimy kontaktować się za jego pomocą lub za pomocą bezpośrednich wiadomości mailowych na adres napisz@dlakredytobiorcychf.info

Napisz do nas! 

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page